COLLOQUIA SYNCRITICA


     COLLOQUIA SYNCRITICA sú otvorený elektronický zborník príspevkov k pestovaniu prajnosti inakosti. V dobe všeprenikajúceho presadzovania sa a konkurencie sa prajnosť môže poľahky javiť ako "fenomén na ústupe". Prajnosť, jej nositeľ však nemôže byť "na ústupe", pretože už svojou podstatou transcenduje akúkoľvek útočnosť, stratégiu, taktiku, akúkoľvek formu polemizmu. Táto transcendencia sa uskutočňuje spiritualizáciou útočníka, jeho transformáciou na útvar zmyslu, na jeho duchovného dvojníka s priezračnou, transparentnou štruktúrou. Útočník touto transformáciou vystupuje ako kostra na röntgenovom snímku, ibaže oživená ako praveký prízrak ľudskej neschopnosti tešiť sa z inakosti druhého. Prajnosť zotrváva v kontinuálnom kontakte nereduktívneho usúvzťažňovania sa s akoukoľvek formou polemizmu.
     Prajnosť inakosti svetonázorovej, náboženskej, filozofickej, špeciálnovednej, osobnej, národnostnej, rasovej, rodovej, kultúrnej ­­- to je priestor, v ktorom sa otvára synkriticizmus polemizmu a agapizmu. Tolerovať sa nestačí - treba priať inakosť jeden druhému, tešiť sa z toho, že sme iní čo do myslenia a predstáv o svete, čo do viery alebo bezverectva, filozofie či vedeckých, osobných, národných, rasových, rodových, sexuálnych, kultúrnych záujmov.
     Úlohou zborníka COLLOQUIA SYNCRITICA je zhromažďovať príspevky k objasňovaniu zmyslu týchto termínov, postupov a spôsobov života, prispievať k udržiavaniu odstupu polemizmu a agapizmu od seba a kultivovať sféru tohto medzisveta, ktorý nazývame synkritická situácia.
     Texty príspevkov posielajte vo formáte rtf a zozipované na adresu editora.

                                                                      Editor doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD.
                                                                           e-mail: piacek@fphil.uniba.sk
     P. S.
     Editor si vyhradzuje právo neuverejniť neobjednané príspevky.

OBSAH
Roč. 1, 2010

č. 1 BALUŠÍK, Adam: Synkriticizmus a kapitalizmus
č. 2 PIAČEK, Jozef: Synkriticizmus - filozofia konkordancie
č. 3 BELLA, Albín: Súladenie ako najvyššia forma lásky

REGISTER príspevkov podľa abecedy a anotácia (za nadpisom je dátum zaradenia príspevku)

Balušík, Adam: Synkriticizmus a kapitalizmus (14. 12. 2009)  
Štúdia vymedzuje miesto synkriticizmu v rámci filozofie, pričom toto miesto konkretizuje vzhľadom na synkriticistickú ontológiu (najmä na príklade kategórie udalosti). Poukazuje ďalej na zdanlivú podobnosť synkriticizmu a náboženstva, ktorú by mohlo navodzovať desať téz synkriticizmu. Vo zvyšnej časti štúdia ukazuje vzťah synkriticizmu k súčasnej spoločenskej a kultúrnej realite.
Bella, Albín: Súladenie ako najvyššia forma lásky (26. 3. 2010)   
             Esej reflektuje fenomén lásky z ontologickej pozície blízkej synkriticizmu.
Piaček, Jozef: Synkriticizmus – filozofia konkordancie (14. 12. 2009)   
Hlavné dielo autora. Táto monografia podáva v desiatich kapitolách (rozvíjajúcich desať téz synkriticizmu) výklad synkriticizmu ako filozofie a spôsobu života.


< Späť na začiatok webstránky

NAJ.sk

Make a Free Website with Yola.